Aké sú ciele cyklistické aliancie?

 • Zlepšenie legislatívneho prostredia v oblasti cyklistickej dopravy na úrovni konkrétnych pripomienok apod.
 • Vytvorenie celonárodnej inštitucionálnej podpory z úrovne ministerstva
 • Koordinovanie rozvoja cyklistickej dopravy v rámci jednotlivých miest a obcí
 • Rozvoj cyklistickej infraštruktúry a podmienok pre ňu v rámci miest a obcí.
 • Podpora pri budovaní cyklistickej infraštruktúry ako cyklistických parkovísk a odstavných plôch.
 • Vyčlenenie istého objemu finančných prostriedkov z úrovne štátu na rozvoj cyklistickej dopravy každý rok.
 • Podpora pri budovaní cestičiek pre cyklistov.
 • Chceme vytvoriť priestor pre výmenu skúsenosti v jednotlivých mestách a obciach na Slovensku a ukázať úspešné príklady zo zahraničia.
 • Medzi najväčšie problémy pri rozvoji cyklistiky ako dopravného systému vidíme:

 • 1) Nedostatočný „imidž“ cyklistiky ako formy dopravy (reklama, podujatia, pohnútky)
 • 2) Chýbajúce, funkčné, akcieschopné zruženia cyklistov presadzujúcich svoje práva na alternatívnu mobilitu, ktoré by boli schopné ovplyvniť verejnú mienku, mobilizovať pasívnych a presvedčiť zodpovedných
 • 3) Chýbajúce medzirezortné zoskupenia na podporu rozvoja cyklistiky
 • 4) Chýbajúci „tlak“ na rozhodovačov od verejnosti a vplyvných výrobcov a združení
 • 5) Chýbajúce „osvietené“ osobnosti s rozhodovaciou právomocou presadzujúce nemotorizovanú mobilitu
 • 6) Chýbajúce koncepcie rozvoja nemotorizovaných foriem mobility v stratégiách miest a obcí
 • 7) Chýbajúca technická „umožňujúca“ infraštruktúra – sieť bezpečných trás v intraviláne a extraviláne obcí
 • 8) Nedostatočné podporné (najmä finančné) mechanizmy pre budovanie cyklotrás v obciach
 • 9) Chýbajúce bezpečné úložné miesta pre bicykle najmä (v obydliach, zamestnaní, obchodoch, úradoch, školách, ubytovacích a reštauračných zariadeniach a voľnočasových strediskách.
 •