Čo očakávate od generelu dopravy?

Pred časom sme vás požiadali, aby ste nám napísali,čo by ste chceli, aby vzal pripravovaný generel dopravy do úvahy. Tu sú vaše vybrané postrehy a námety:

Som z Vlčiniec a tak ma najviac trápi, že ešte stále nie je kruhový objazd pri NAY a lesoparku, sú tam pravidelne zápchy a meškajú kvôli tomu trolejbusy idúce z Matice slovenskej na Fatranskú alebo zo Soliniek na Fatranskú.
– mne by sa páčilo dokončíť cyklo chodník poza hypertesco nakolko tade chodim a potom musim prejst na hlavnu cestu aby som sa dostala na asfaltku ktora spaja vodne dielo
chodnik by sa mohol vybudovat na ulici B.S.Timravy pri vchode c.1 od prednej strany z parkoviska ku zadnej strane kde sa napoji na uz existujuci chodnik pri prelizkach,pieskoviskach
Vyriešiť križovatku na Solinkách z Borovej ulice von. Je to jediný vyjazd z tejto časti Soliniek a v niektorých hodinách tam vznikaju kriticke situacie a neda sa vyjst von.
Mozne riesenia:
1, prestavat krizovatku na kruhovu
2, urobit aspon samostatny odbocovaci pas do prava
3, prepojit tuto slepu cestu vo vnutroblogu s inou cestou a umoznit tak obyvatelo mtejto casti alternativny vyjazd.
Dobrý deň,
prosím, aby boli do nového generelu zapracované požiadavky obyvateľov centrálneho Bôrika (upokojenie automobilovej dopravy a vylúčenie tranzitnej dopravy cez obytnú zónu) v zmysle petície predloženej Mestu Žilina dňa 2.2.2015.
Soňa Turčányiová
Pridávam niekoľko návrhov a podnetov k pripravovanému generelu dopravy. Niektoré sú už možno nad rámec generelu. V ideálnom stave by mali kroky mesta smerovať k celkovému zníženiu intenzity individuálnej dopravy, čím sa realizácia niektorých opatrení bude môcť úplne vylúčiť alebo odložiť na neskôr.Často sa spomína zjednosmernenie dopravy na 2. mestskom okruhu. Skôr, ako generel skutočne dospeje k takémuto návrhu, je potrebné brať do úvahy, resp. vyhodnotiť, tieto skutočnosti či domnienky:
– väčšia vzdialenosť, ktorú budú musieť prekonať vodiči na automobiloch a s tým spojený ich dlhší pobyt v centre
– možné zvýšenie intezít dopravy na okolitých uliciach, napr. Fándlyho, Hollého, Sasinkova, A. Kmeťa, Ul. Republiky atď., ktoré preberú funkciu skratiek
– dlhší dojazd k miestu zásahu pre vozidlá polície, záchrannej služby a hasičov
– zjednosmernenie neodstráni zápchy, ktoré vznikajú mimo 2. okruhu, ale majú naň negatívny dopad (napr. križovatka Veľkej okružnej/Hálkovej pri zápchach v smere centrum – Rondel – malá kruhová križovatka na Závodskej alebo okolie križovatky Hviezdoslavova/Kálov pri kolónach v smere centrum – Slovena)
– rozbitie koncepcie liniek MHD*
– v prípade zjednosmernenia preto zvážiť možnosť jedného jazdného pruhu vedeného v protismere, ktorý bude vyhradený pre záchranné zložky, MHD, taxi a pod.*Riziká v prípade MHD:
– vedenie všetkých liniek bude možné iba jedným smerom okruhu, pričom niektoré zastávky pojmú najviac 2 vozidlá (napr. Veľká okružná – AUPARK) – riziko, že sa budú autobusy a trolejbusy navzájom blokovať a zdržiavať, a to najmä v špičkách, keďže všetky vozidlá pôjdu jedným smerom
– zložité vedenie trolejbusových liniek – napr. spoje z Hájika, aby obslúžili celé centrum, nebudú môcť zájsť k nemocnici – z toho vyplývajúce prestupy. Alternatívne prepojenie síce možné bude (napr. po trase Hálkova – Komenského – Fándlyho – a ďalej smerom na stanicu, v prípade smerovania okruhu proti smeru hodinových ručičiek), ale s problémovým ľavým odbočením z Fándlyho na Spanyolovu
– predĺženie cestovania napr. zo železničnej stanice na Vlčince, zo Soliniek a Hájika do oblasti okolo Hurbanovej a pod. (v prípade smerovania okruhu proti smeru hodinových ručičiek, v prípade opačného smerovania zas predĺženie v opačnom smere)
– problematické vedenie autobusových liniek – napr. dnešná linka 22 by v jednom smere išla po súčasnej trase, ale v opačnom by musela byť trasovaná cez Kálov, čím neobslúži oblasť autobusovej a železničnej stanice. V prípade rozdeľovania jednotlivých autobusových liniek na dve okružné s trasami A – centrum – A sa zas zvýši zaťaženosť celého 2. okruhu a zvýšia nároky na kapacitu zastávok
– každá výraznejšia zmena trasovania je ľuďmi vnímaná citlivo a negatívne
– väčšina zastávok v centre bola rekonštruovaná a osadená bezbariérovým Kasselským obrubníkom – v prípade zjednosmernenia zostane časť z nich bez využitia
– skrátenie cestovného času vďaka vyhradenému BUS pruhu na zjednosmernenom okruhu zrejme nebude vzhľadom na jeho dĺžku viac ako 2 minúty, čo nemusí eliminovať negatíva spojené s predĺžením trasy u skupiny cestujúcich a novovzniknutými potrebami prestupuPrehodnotiť trasovanie MHD v novopripravovanej časti sídliska Hájik tak, aby bol celý Hájik (súčasná aj pripravovaná časť) obsluhovaný ako jedno veľké sídlisko. Narážam na to, že podľa zverejnenej štúdie má byť súčasná trasa od Stodolovej predĺžená iba o jednu zastávku a popri nej má vzniknúť nové spojenie z juhovýchodnej časti pripravovaného územia, ktoré obslúži územie s odhadom 3 – 5 tisíc obyvateľov. Z pohľadu atraktivity považujem za vhodnejšie také vedenie liniek, ktorým sa obslúži naraz väčšie územie (výhľadovo cez 15 tisíc obyvateľov) a tým pádom v lepšom intervale pre všetkých. Zároveň bez potreby vzniku novej linky kvôli menšej časti sídliska, ktorá by v konečnom dôsledku iba kopírovala trasu ďalších liniek cez Závodie v smere do centra v neatraktívnom intervale.

Zlepšiť prepojenie západnej priemyselnej zóny – napr. premostením z Rajeckej na Kamennú (tu to veľmi chýba najmä chodcom aj cyklistom) a obnovenie prepojenia v miestach niektorého z bývalých železničných priechodov.

Počítať s preferenciou verejnej dopravy na svetelných križovatkách a ďalším zvýhodňovaním tohto druhu dopravy. Nájsť miesta pre vyhradené BUS-pruhy tam, kde to môže reálne pomôcť. Príklad – pokiaľ by sa zmenila organizácia parkovania na Hlinách 7, prakticky od zastávky Mostná až po Váhostav a ďalej po METRO na Solinkách, by mohla vzniknúť štvorprúdová cesta s vyhradenými pruhmi BUS+cyklo+taxi. Naopak, prípadné zavedenie vyhradeného pruhu na Predmestskej by možno bolo kontraproduktívne, nakoľko v súčasnosti tam k zdržaniam nedochádza a vodiči často radšej využívajú vnútorný jazdný pruh (pri daždi aspoň neznečistia chodcov).

Položiť základné piliere pre integrovanú dopravu – napr. prímestské autobusové linky zo smeru Rajec – Žilina či z Višňového (s pokračovaním po Rosinskej alebo Vysokoškolákov) môžu nahradiť časť spojov MHD, čím bude možné ušetrenú kapacitu presunúť inam. V rámci integrovanej dopravy, na železničnej trati Žilina – Rajec preskúmať možnosti vybudovania nových zastávok na území mesta.

Vyriešiť situáciu s kapacitne nevyhovujúcimi kruhovými križovatkami ich rekonštrukciou prípadne zrušením. Pri budovaní nových sa nevyhýbať realizácii viacerých pruhov, bypassov atď.

Rozšíriť ulicu Vysokoškolákov okolo internátov a NAY elektrodomu, ale preskúmať možnosť jej nerozšírenia až po križovatku s Rosinskou, ale iba po križovatku s Veľkým Dielom a Karpatskou (kvôli zachovaniu súčasnej podoby a rozsahu Lesoparku).

V novobudovaných obytných zónach vyžadovať pravahu podzemného parkovania.

Pri návrhu IV. okružnej počítať s dostatočným počtom nadchodov alebo podchodov pre peších, cyklistov, bežkárov, ako aj pre voľne žijúcu zver.

Cyklotrasy nespomínam, to už považujem za samozrejmosť. Snáď len ich farebne a úrovňovo rozlišovať od ostatných komunikácií, aby sa eliminoval pohyb chodcov po nich.

Dobrý deň,
v prvom rade by bolo dobré dovzdelať cyklistov, po ktorej strane cyklotrasy sa majú pohybovať. Často totiž vznikajú kolízie, kedy sa stretnú vzájomne oproti sebe. Častý prípad napríklad na ulici A. Bernoláka. To je podľa mňa základ toho, aby cyklistika v rámci mesta mohla fungovať. Veď ani auto nemôže ísť v protismere. Treba určiť jasné pravidlá i v tejto oblasti, už len kôli bezpečnosti.
– nesprejazdňovať Kuzmányho ul. kvôli zložitých ľavým odbočeniam a zdržaniu autobusov- neriešiť nový vjazd do nemocnice zo Spanyolovej ul., ide o frekventovanú lokalitu, ktorá by týmto bola zaťažená ďalšou premávkou, radšej posilniť súčasný vjazd do nemocnice a to rozšírením a rekonštrukciou vstupnej komunikácie a nájdením vhodnej varianty pre vznik možnosti ľavého odbočenia v smere z areálu ku križovatke Košická

 

 

Pripomienky budú preposlané spracovateľom generelu.