O čom sa rozprávalo na workshope cyklistickej dopravy

V utorok 30.4.2013 sa konal na Mestskom úrade workshop cyklistickej dopravy, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia mestského úradu a to konkrétne odborov dopravy, stavebného, fondov EÚ, zástupcovia VUC Žilina, OZ MULICA, ŽIlinskej univerzity,zástupca KIA motors, VUD Žilina,TV SME Žilinské noviny ako aj samotných občanov.

Pán Slebodník z odboru projektov EÚ  informoval o aktivitách  a investíciách,ktoré sa realizovali a budú realizovať za finančnej pomoci projektu CentralMeetbike.

V meste

Následne Ing. Líška z odboru dopravy informoval, že v máji prehne obnova dopravného značenia všetkých cyklistických trás, na ktorých je vyčlenených cca. 12 tisíc Euro. Taktiež informoval o realizácii cyklopiktokoridoru na ul. Sv.Cyrila a Metoda. V prípade onbnovy dopravného značenia sme upozornili a navrhli Hlbokú cestu vyznačiť ako cyklistický pás, teda vyznačiť dopravné značenie po oboch stranách, pričom stredová čiara by sa nemusela vyznačovať. Tá defakto je v súčasnosti značená ako plná čiara, čo legálne neumožňuje napr. predbiehať. Ako ďalší návrh sa navrhlo vyznačiť ju prerušovane. Doplnil ho Ing. Guzma zo stavebného odboru informoval o novej projektovej dokumentácii, ktorá zahŕňa cykotrasu od brány do areálu Žilinskej univerzity oproti vstupu do Lesoparku vedúcu až k točni trolejbusov na ul. Vysokoškolákov. Tento úsek by mal mať niečo cez 350 metrov a mal by predstavovať dve samostatné telesá, na jednom budú vedení chodci a na druhom cyklisti. Zaujímavé bude prevýšenie, ktoré miestami bude dosahovať cca. 8%. V projekte sú pre cyklotrasu navrhované dlažobné kocky, čo z pohľadu cyklistov nie je práve to orechové, na čo sme upozornili a je možné to pripomienkovať u architektov na MÚ.

Cyklotrasa medzi Budatínskym hradom a hradom Strečno

Následne prezentovali zástupkyne VÚC Žilina nový projekt projekt, ktorý sa realizuje od minulého roku a síce vybudovaneinovej cyklotrasy medzi Budatínskym hradom a hradom Strečno. Prvá fáza projektu bola ukončená minulý rok, kedy sa na trase realizovalo osadenie cyklolávky (cca. 20 tisíc Euro), vysypanie štrkokameňa ako aj drobnej architektúry. Tá však na niektorých miestach, hlavne pri oddychových prístreškoch bola zničená vandalmi, čo  prinieslo nové starosti a vrásky ako zabrániť vandalom ničenie takýchto verejných prvkov. Taktiež informovali o tom, že na cyklotrase boli osadené nové cykloturisitcké značky. Taktiež zo strany od Váhu pri Budatínskom parku budú osadené aj cyklostojany pre cyklistov, ktorí prídu zo strany rieky. My sme zástupkyne VUC požiadali, aby sa do budúcnosti na tejto cyklotrase počítalo aj s osadením cyklistických dopravných značiek, keďže táto cyklotrasa bude v budúcnosti plniť aj dopravný význam. Tento projekt sa realizuje v spolupráci KIA motors, kde aj prítomný zástupca tejto spoločnosti povedal, že je rád, že v Žiline našiel organizácie, s ktorými môže spolupracovať na takýchto zaujímavých cykloprojektoch, pričom do budúcnosti by chceli v tomto pokračovať. Doteraz si vyžiadal približne 185 tisíc Euro. Zástupkyne VÚC zároveň informovali o pripravovanom cyklodni, ktorý bude organizovať Žilinská VUC dňa 10.5., pričom štart bude pri hydrouzle pri Vodnom diele Žilina.

Automatické sčítače cyklistov

Ďalším bodom programu bola prezentovanie výsledkov z automatických sčítačov cyklistov a prieskumu ohľadne využívania cyklobusov v Žiline, ktorú prezentoval Ing. Gogola z OZ MULICA/Žilinská univerzita. Dáta z cyklistických sčítačov poukázla i na to, že cyklisti od januára do apríla využívali cyklotrasy, ktoré boli udržiavané a jazdili po nich aj počas sneženia alebo veľkých mrazov. Tu išlo hlavne o Hlbokú cestu, v prípade cyklotrasy na ul. Vysokoškolákov, ktorá nebola udržiavaná počas zimy bol počet cyklistov v niektorých obdobiach nulový. Poukázal na zaujímavý súvis medzi cyklistami, ktorí jazdia do mesta v “ostrejšej” špičke ako sa potom vracajú domov. Tieto dáta sa dajú použiť na budúce predpovedanie pri prognóze dopravy pri budúcich cyklotrasách, to znamená, že sa dá predpokladať, koľko cyklistov môže pritiahnuť dobre vybudovaná cykloinfraštruktúra.

Cyklobusy v Žiline

Druhá prezentácia bola zameraná na prezentovanie doterajších výsledkov ohľadne prieskumu toho, či by občania využívali cyklobusy v Žiline. Z doterajšej vzorky (117 respondetov k 29.4.2013) vzišli zaujímavé údaje a to hlavne, ktoré oblasti by potenciálne využívali prostredníctvom cyklobusov. Ako najväčší potenciál boli zvolené oblasti Zádubnie, Zástranie a Vodné dielo. Z regionálnych potom najväčší potenciál mala Terchová, Rajecká Dolina a Kysuce. Je veľká škoda, že sa na stretnutí nezúčastnili zástupcovia DPMŽ a SAD Žilina.

Po tejto prezentácii sa potom veľmi živo diskutovalo ohľadne cyklobusov, ani nie z pohľadu, či by boli potrebné, ale skôr z pohľadu toho, či by napr. pri Vodnom diele nezvýšili počet cyklistov. Ďalšou pripomienkou zo strany prítomných občanov, aby sa na Vodnom diele zväčšilo parkovisko , aby tam mohli parkovať. Na to sme reagovali, že práve dopravná infraštruktúra pre cyklistov by mala byť vytvorená tak, aby predstavovala ucelený systém, aby sa aj rodičia s malými deťmi mohli bezpečne dostať na Vodné dielo a aby nevyužívali automobil, vhodný by bol práve cyklobus. Ďalší z prítomných občanov upozornil zástupcov VUC , že napr. minulý rok otváraná cyklotrasa pri Novej a Starej Bystrici vôbec nie je dobre propagovaná ako napr. cyklotrasy v susednej Českej republike.

Nevhodne riešené cyklotráy v Žiline

Posledným bodom bola prezentácia nevhodne riešených cyklotrás v Žiline, pričom sa prezentovalo ukončenie Hlbokej ulice, ktoré je v súčasnosti riešené veľmi zle a vytvára pre cyklistov viac nebezpečných situácii ako keby tam žiadne značenie nebolo. Ako návrh OZ MULICA navrhla buď vyznačiť jeden pruh po pravej strane smerom od mesta k väznici, pričom v smere od Vlčiniec do mesta by cyklisti išli v klasickom pruhu pre automobily,prípadne iba dopravného značenia,ktoré by umožňovalo,ďalší návrh bolo vytvorenie upokojenej zóny 30, kde by nebola nutnosť značenia.

Pripomienky občanov

Následne občania upozornili  a navrhli, aby sa umožnilo dopravné značenie pre cyklistov napr. v Závodí popod Rondel alebo popri Rajeckej ceste. Veríme, že niektoré z pripomienok, ktoré sme dávali buď my alebo ostatní občania budú akceptované a budú sa aj realizovať. V tomto roku sa plánuje vypracovanie aj generelu cyklistickej dopravy a boli by sme radi, aby aj občania boli zahrnutí do tohto procesu plánovania, aby sa mohli zohľadniť ich požiadavky.

Pokiaľ aj Vy máte nejaké myšlienky ako zlepšiť cykloinfraštruktúru v Žiline, pokojne nám napíšte na info@mulica.sk