9 z 10 žilinských tínedžerov má bicykel. Chýbajú im však cyklostojany a cyklotrasy.

Pred pár mesiacmi prebehol na žilinských základných školách a na Gymnáziu Hlinská prieskum o využívaní bicykla mládežou, ktorý realizoval Výskumný ústav dopravný v spolupráci s mestom Žilina a OZ Mulica. Na 13-tich základných školách vypĺňalo dotazníky 450 šiestakov a na Gymnáziu Hlinská 228 študentov z rôznych ročníkov (15-19 r.). Hlavnou úlohou prieskumu bolo zistiť aké dopravné prostriedky mládež používa na ceste do školy a vo voľnom čase. Zároveň sa zisťoval záujem o prepravu na bicykli, ako aj možnosti opýtaných (napr. či majú bicykel, vzdialenosť do školy a pod.).

Do školy

Priemerná doba dochádzania do školy je u žiakov 11 minút, u študentov 22 minút.Najviac žiakov ZŠ v súčasnosti dochádza do školy pešo (77%), na druhom mieste sa umiestnilo auto, ktorým dochádza 17% detí. U študentov gymnázia je poradie dopravných prostriedkov iné, keď 42% študentov určilo chôdzu za najčastejší spôsob dochádzania do školy, na druhom mieste skončila MHD s 39% študentov a na treťom mieste auto s pomerne vysokým zastúpením 30% študentov. Takmer nikto, resp. veľmi málo žiakov/študentov používa bicykel (u žiakov 4%, u študentov 0%). V prípade auta ide vo väčšine prípadov o kombináciu s iným druhom dopravy. Výlučne auto využíva 8% žiakov a 16% študentov, pričom polovicu tvoria domáci a polovicu cezpoľní.

Veľmi vysoké percento žiakov aj študentov má vlastný bicykel (žiaci 92%, študenti 88%) a teda je tu veľký potenciál pre jeho využívanie.

O niečo menej tínedžerov bicykel využíva vo svojom voľnom čase (žiaci 81%, študenti 74%).

Dochádzať do školy na bicykli má spomedzi žiakov ZŠ záujem viac ako polovica detí (52%). U študentov je to 38% študentov, pričom je treba zohľadniť, že mnoho študentov dochádza do školy z väčšej vzdialenosti (31%).

Voľný čas

Čo sa týka dopravných prostriedkov využívaných žiakmi a študentmi vo voľnom čase, na prvom mieste sa umiestnila chôdza (žiaci 55%, študenti 63%) a na druhom mieste auto (žiaci 36%, študenti 40%). Tretie miesto u žiakov obsadil bicykel (31%), u študentov MHD (38%). Bicykel u študentov skončil na 4.mieste, keď ho určilo 21%.

Na bicykli do školy?

Dôvody, ktoré v súčasnosti najviac bránia žiakom používať na dochádzanie do školy bicykel sú: cyklostojany (51% žiakov), cyklochodníky (20% žiakov), nemajú bicykel (10% žiakov), výstroj (9% žiakov), povolenie od školy/rodičov (8% žiakov).
V prípade študentov je to nasledovné poradie: cyklostojany (24% študentov), cyklochodníky (20% študentov), veľká vzdialenosť do školy (18% študentov), chuť používať bicykel (15% študentov), nemajú bicykel (10% študentov), spotím sa (2%), ohľaduplnosť vodičov (2%).
Výsledky boli pravdepodobne ovplyvnené tým, že sa dotazníky robili za účelom rozmiestnenia cyklostojanov na školách, o čom boli školy informované.

Závery

Bicykel nie je využívaný na dochádzanie do školy. Hoci 9 z 10 tínedžerov má bicykel, využívajú ho skôr vo voľnom čase, a aj vtedy je to pre nich tretia (žiaci), resp. až štvrtá (študenti) možnosť. Prekážky, ktoré študentom bránia v používaní bicykla súvisia hlavne s nedostatočnou cyklistickou infraštruktúrou v Žiline (stojany, cyklochodníky). Žiaci základnej školy majú do školy väčšinou blízko a chôdza je pre nich najjednoduchší spôsob prepravy. Auto je využívané v pomerne vysokej miere na dochádzanie do školy a v ešte väčšej miere na dopravu vo voľnom čase.

Poznatky z prieskumu by mali byť impulzom pre zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na školách, ale aj v celom meste. Podpora cyklistickej dopravy je dnes prioritou každého moderného mesta, ktorému záleží na kvalite života svojich obyvateľov, Žilina by nemala zaostávať.

Výskum bol realizovaný v rámci medzinárodného projektu Central MeetBike implementovaného z operačného programu Central MeetBike, ktorý je spolufinancovaný z ERDF.

Prílohy: vyhodnotenie dotazníkového prieskumu „Ako chodíš do školy?“