Výsledky z rokovania o novele zákona o cestnej premávke

Minulý piatok sa na Policajnom prezídiu SR uskutočnilo rozporové konanie ohľadom novely zákona o cestnej premávke. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia dopravného oddelenia vedení Ing. Birsteinom, za verejnosť sa zúčastnili Ing. Marián Gogola, PhD. a za Bratislavský samosprávny kraj Mgr. Ladislav Findl.

Boli sme milo prekvapení, že policajti sú ústretoví, avšak je vidieť, že zákon berú veľmi úzkostlivo a sú skôr  zameraní na automobily. Nepodarilo sa nám však presadiť všetky pripomienky, ale len zopár čiastkových.

Tu sú výsledky z rokovania.

Pripomienka  1
§ 55, doplniť nový odsek
Cyklisti sa pred križovatkou radia pred vozidlá a cez križovatku prechádzajú ako prví, ak dopravným značením nie je ustanovené inak. Pričom vodič im musí umožniť prejazd cez križovatku ako prvým, ak dopravným značením nie je ustanovené inak.

Výsledok:

Formulácia ako sa navrhovala sa do zákona, sa tam nedostane. Polícia sľúbila, že to preformuluje, tak aby bol zabezpečený bezpečný prejazd pre cyklistov cez križovatku. Teda vodič bude musieť dávať prednosť.

Ale v prípade vytvorenia dopravnej značky predraďovacieho pruhu pre cyklistov pred križovatkou v novele 9/2009, aby cyklisti mohli prechádzať ako prví, to bude  použiteľné a taktiež zapracované.

Pripomienka 2
§ 55, upraviť odsek 9
(9) Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, je povinná chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

Výsledok:

Aj keď súhlasili s tým, že takáto povinnosť pre osoby staršie ak 18 rokov nikde nie je, povedali, že oni to nemajú v kompetencii . Proste, nie je to  v ich silách zmeniť takéto závažné opatrenie. Máme sa obrátiť na ministrov alebo vládu.

Pripomienka 3
§ 55, doplniť nový odsek
Cyklista je povinný dať jasné znamenie o zmene jazdy pri odbočovaní a menení smeru jazdy napríklad upažením ruky pre daný smer.

Výsledok:

Ani táto pripomienka sa nebude aplikovať do zákona, pretože cyklista je vodič nemotorového vozidla a má sa správať ako účastník cestnej premávky, ktorý musí dávať znamenia o zmene jazdy. Bolo by to podľa nich zdvojenie znenia.

Pripomienka 4
§ 55, doplniť nový odsek
Cyklista môže prepravovať náklad, zvieratá:
• na bicykli, ktorý je na to konštrukčne prispôsobený vo vymedzenom priestore, pričom náklad alebo zviera nesmie obmedzovať cyklistu pri jazde na bicykli ani ohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky.
• v prívesnom vozíku, ktorý je na to konštrukčne určený, pričom náklad, zviera nesmie ohrozovať vedenie bicykla a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Výsledok:

Súčasná legislatíva nezakazuje prepravovať zviera na bicykli ani na prívesnom vozíku, takže  takáto formulácia by bola opäť zdvojením a preto sa do zákona aplikovať nebude.

 

Pripomienka 5
§ 55, doplniť nový odsek

Cyklista môže jazdiť aj cez  priechod pre chodcov, ak je priechod umiestnený medzi dvoma cestičkami pre chodcov a cyklistov, ktoré umožňujú spoločné užívanie chodcov a cyklistov a umožňujú mu to priestorové podmienky , pričom nesmie ohroziť chodcov, ak nie je dopravnou značkou určené inak.

Výsledok:

V prípade, že sa znovelizuje aj vyhláška 9/2009 a bude združená dopravná značka umožňujúca využívať priechod pre chodcov aj cyklistami, bude táto pripomienka použiteľná.

 

Pripomienka 6
§ 55, upraviť odsek (8)

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

Výsledok:

Návrh na vypustenie textu “Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy.” neprešiel, nakoľko neprešiel ani návrh, aby mali cyklisti prednosť na priechodoch pre cyklistov. Boli totiž na seba naviazané.

 

Pripomienka 7
§ 55, doplniť nový odsek

Na prepravu dieťaťa sa môže použiť aj prívesný detský vozík, ktorý musí byť vybavený reflexnými prvkami.

Výsledok:

Ak keď súčasná legislatíva sa nezakazuje ani nepovoľuje využitie prívesného vozíka na prepravu detí, dohodli sme sa, že tento návrh sa zakomponuje do novely.
Pripomienka 8
§ 55, odsek 3,doplnenie

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako 10 rokov. Dieťa sa môže prepravovať na jednomiestnom bicykli, ak je:
• bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy;
• bicykel je konštruovaný tak, že je možné dieťa usadiť do vymedzeného chráneného priestoru vpredu alebo vzadu na bicykli, pričom musí byť bezpečne upevnené bezpečnostným pásom alebo zadržiavacím zariadením. Šírka tohto priestoru nesmie presahovať 600 mm.

Výsledok:

Pripomienka nepôjde do zákona, nakoľko aj dnes môžete využívať aj tzv. holandské (bakfiets) a dánske bicykle.

Pripomienka 9
§ 55, odsek 2,doplnenie

• Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí pre bicykle, ktoré sú konštruované tak, že sa pohon bicykla nezabezpečuje pomocou pedálov. Cyklista môže viesť aj iný bicykel za sebou, ale iba v prípade, že vedenie druhého bicykla je zabezpečené zariadením pevne spojené s vodiacim bicyklom a neohrozuje bezpečnosť cyklistu ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Výsledok:

Formulácia „to neplatí pre bicykle, ktoré sú konštruované tak, že sa pohon bicykla nezabezpečuje pomocou pedálov“ sa zakomponuje do zákona.

Druhá časť “ Cyklista môže viesť aj iný bicykel za sebou, ale iba v prípade, že vedenie druhého bicykla je zabezpečené zariadením pevne spojené s vodiacim bicyklom a neohrozuje bezpečnosť cyklistu ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky.” sa zakomponuje do legislatívy, popisujúcej povinnú výbavu bicyklov.

Hovorili sme aj  o požiadavke športových cyklistov, aby bola pre nich zriadená výnimka, prípadne sa riešilo to, aby nemuseli ísť jednotlivo za sebou, ale návrh nebol akceptovaný.

Pripomienka 10
§ 55, odsek 1
Doplnenie.

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Neplatí v prípade prekážky na ceste alebo v prípade inej nebezpečnej situácie. Cyklista jazdí aj vo vyhradenom jazdnom pruhu alebo priestore, ktoré je mu vymedzené dopravným značením. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

Výsledok:

Podľa policajtov ani v súčasnosti nemusíte jazdiť iba v pravej časti vozovky, teda časť „Neplatí v prípade prekážky na ceste alebo v prípade inej nebezpečnej situácie.“ sa nepoužije. Ďalšia časť sa aplikuje v rámci zmeny vyhlášky, aby cyklisti mohli napríklad využívať aj spoločné bus pruhy.

 

Pripomienka 11
§ 4, odsek 1, Doplniť písmeno.

dať prednosť cyklistovi a neohroziť ho pri zaraďovaní sa z pruhu do pruhu, pri odbočovaní na križovatkách, ak cyklista vopred dá vodičom zreteľné znamenie, že mení smer jazdy,

Výsledok:

Časť (vodič musí) dať prednosť cyklistovi a neohroziť ho pri zaraďovaní sa z pruhu do pruhu je podľa nich problematická , druhá časť pripomienky „pri odbočovaní na križovatkách, ak cyklista vopred dá vodičom zreteľné znamenie, že mení smer jazdy,“ sa zakomponuje.

 

Pripomienka 12
§ 4, odsek 1, Doplniť písmeno.

dať prednosť cyklistovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre cyklistov, pritom ho nesmie ohroziť, ak dopravným značením nie je uvedené inak.

Výsledok:

Policajti to zamietli s odôvodnením bezpečnosti.


Pripomienka 13
§ 4, upraviť písmeno f

dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov alebo sa ho zjavne chystá použiť; pričom je vodič povinný znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť, pritom nesmie chodca ohroziť.

Výsledok:

Tento bod asi vyvolal najdlhšiu diskusiu, odôvodnenie na zamietnutie bolo také, že podľa ich úsudku by to mohlo spraviť ešte viac nebezpečných situácii zvlášť pre automobily. Ale máme tento návrh posunúť na vládu, ak si myslíme, že je dobrý pre bezpečnosť.

Určite ste si všimli, že niektoré pripomienky boli podmienené novelizáciou vyhlášky 9/2009, kde by malo byť upravené a pridané nové dopravné značenie pre cyklistov. Napočudovanie policajti s tým problém nemali a dokonca ho aj prijali. Taktiež sme im odovzdali pripravované návrhy pre toto dopravné značenie, ktoré môže slúžiť na inšpiráciu.