Pohľad na druhé Žilinské cyklofórum

Druhé Žilinské cyklistické fórum sa konalo dňa 24.10.2012. Za mesto na ňom zúčastnil odbor stratégie (R.Hulín), odbor projektov EÚ (M.Lipka, M.Šottník),odbor dopravy (I.Liška), stavebný odbor (Guzma),odbor životného prostredia (I.Šefčíková, A. Kyselová),za DPMŽ (Anna Kováčová), VÚC (A. Ďurnek), Bikepoint (Luboš Dupkala + slečna Klinčáková), VÚD (M. Bolo), Bohunická (Eurodotácie), Anna Smikoňová (Považský Chlmec), Michal Žarnay, Soňa Šestáková, Marián Gogola a občan Ján Bek.

Cyklotrasy v roku 2013

Stretnutie otvoril M. Gogola, ktorý privítal zúčastnených a predstavil program. Následne vyzval zástupcov mesta, aby prezentovali, čo nové sa bude realizovať v roku 2013.
Najskôr vystúpil Ing. Liška (vedúci odboru dopravy), ktorý informoval, že budúci rok na jar sa bude realizovať prepojenie H3 s V10 cyklopriktokoridorom na ul. Sv. Cyrila a Metoda na Vlčincoch, čo bude stáť cca 5 tis. eur. Následne pán Ing. Guzma informoval o pripravenej projektovej dokumentácii V9 (Rosinská cesta – Vodné dielo), H2, V2 a taktiež spomenul to, čo sa bude realizovať závisí od finančných prostriedkov, ale najpravdepodobnejšie V9.

Pokračoval A. Ďurnek z VUCZA, ktorý informoval o budovaní cyklotrasy popri Váhu. Tento rok sa má urobiť podklad pre asfalt a budúci rok sa plánuje asfaltovať od Hydrouzla po biokoridor vrátane realizácie jeho premostenia (všetko však závisí od dostupnosti financií). V pláne je aj prepojenie Kysuce, tak aby po pravej strane išla súvislá cyklotrasa ďalej.

Reagovala pani Smikoňová na zlé naplánovanie cyklotrasy cez Považský Chlmec, kde sú cyklisti nútení využiť hlavnú (starú) cestu do Bytče, podľa nej by bolo lepšie vedenie popri Váhu až do Diviny.

M. Žarnay sa spýtal, akým spôsobom bude riešené nebezpečné napojenie v Budatíne pre cyklistov (železnica), pričom pán Ďurnek uviedol, že sa plánuje popri parkovisku spraviť prepojenie až k Váhu (vyrúbaním okolo železnice), to znamená, že okľukou sa bude dať prejsť zo súčasných cyklopruhov na Budatínskom moste cez Váh dolu a popod mosty až k hradu a súvislá cyklocesta nás dovedie až pred vstup do areálu Budatínskeho hradu. Smutné je, že cyklisti nebudú môcť bicyklovať po Budat. parku.

Realizovalo se

Následne sa prezentovali výstupy z projektu Meetbike, čo sa zrealizovalo (sčítače, akčný plán) a čo sa plánuje (stojany, prístrešky, generel). Pani Bohunická z Eurodotácii informovala o Zelenom akčnom pláne. Tá zhrnula, čo akčný plán zahrňuje a zdôraznila, že ide o otvorený dokument, ktorý by malo mesto aktualizovať pravidelne.

Následne boli prezentované M. Gogolom integračné opatrenia, ktoré by sa dali zrealizovať v rámci Žiliny. Soňa Šestáková prezentovala pripravovanú Národnú cyklostratégiu a jej dopad na mesto Žilina, teda, aké sú priority, a čo by mali urobiť samotné mestá, napr. zriadiť funkciu cyklokoordinátorov, spracúvať Generely nemotorovej dopravy a zahrnúť ich do svojich ÚPN a pod.

M. Žarnay informoval o akciách Mulice  pri rozvoji podmienok pre cyklistov a nielen ich. Predstavil naše najznámejšie akcie a cyklodielňu Recykel.

Mesto by malo samo od seba vytvárať lepšie podmienky

Na to reagoval R. Hulín z odboru stratégie, že mesto víta cyklistov, ale privítalo by väčší tlak od nich, že treba niečo urobiť. Povedal, že moc cyklistov v Žiline nevidí 🙂 A samozrejme všetko závisí od financií. Na to sa rozprúdila diskusia, že aj mesto by malo samo od seba vytvárať lepšie podmienky a nielen čakať na podnety.

Ďalším bodom bola možnosť zaviesť v Žiline cyklobusy. Pani Kováčová z DPMŽ povedala, že cyklobusy sa skôr zriaďujú na prepojenie miest bez cykloinfraštruktúry s lokalitami atraktívnymi pre cyklistov, kde sú vybudované cyklotrasy (u nás teda hornatých častí) a že tu moc nevidí priestor na ich prevádzku. Na to reagovala pani Smikoňová, že ona by uvítala keby napr. na Straník alebo do Zástrania išiel autobus, ktorý umožňuje prepravu bicyklov. Taktiež boli návrhy napr. na Vodné dielo Žilina. Tu uvažuje DPMŽ zriadiť novú linku, spájajúcu tri sídliská s Vodným dielom. Podmienené je to výstavbou parkoviska pri skejtparku, kde by sa autobus mohol otáčať. Parkovisko má financovať Vodohospodárska výstavba, avšak tá projekt presunula na neskoršie obdobie (keď budú peniaze).

Dohodli sme sa, že v spolupráci s DPMŽ urobíme prieskum medzi občanmi, kde by mali byť zavedené cyklobusy, resp. či plošne povoliť prepravu bicyklov aj v autobusoch MHD, napr. mimo dopravnej špičky, či cez víkendy.

Vlakom, autobusom

Začala sa aj témy cyklobusov v regióne, smer Terchová, Makov a pod., čo je ale potrebné riešiť so SAD ZA a odborom dopravy na VUC. Pán Ďurnek z VÚC, potvrdil, že podobnými návrhmi sa už zaoberajú. Pán Dupkala z Bikepointu upozornil aj na problémy s vlakmi, kde lístok na bicykel je častokrát drahší ako cestovné na vlak, pričom by privítal, aby sa oslovili ZSSK a rokovali o možnej bezplatnej preprave bicyklov hlavne v smere Žilina (Varín) – Vrútky, vzhľadom na nemožnosť prejsť popod Strečno po hlavnej ceste (životu nebezpečné) a neexistencii žiadnej inej alternatívy (okrem prejdenia cez Polom :-), prípadne bezplatne prepravovať vlaky na trase Žilina – Čadca, Rajec.

Pán Dupkala taktiež upozornil na neexistujúcu možnosť bezpečného uschovania bicykla v centre mesta. Pritom sa upozornilo na nevyužívaný cykloprístrešok pri TIKu. Zhodli sme sa na to, že by ho bolo dobré sprevádzkovať, napr. aj v priestoroch MsÚ.

Taktiež sa upozornilo na to, že cyklodoprava na meste nemá pána a bolo by dobré, ak by sa našiel nejaký cykloordinátor v meste, ktorý by to zastrešil. Mesto sa nebráni, ani keby to bol niekto z Mulice.

Záver

Záverom sme sa dohodli, že by bolo vhodné, aby sme sa stretávali pravidelne aspoň každý štvrťrok a vytvorili zatiaľ cyklistickú komisiu, kde by sme riešili konkrétne veci, niektoré na úrovni mesta a niektoré, ktoré vyžadujú napr. zapojenie VUCky (napr. cyklobusy, cyklovlaky a pod. aj iných partnerov).

Záverom sa p. Gogola poďakoval všetkým za účasť a vyslovil nádej, že sa budeme pravidelne stretávať. Predpokladaný termín prvého stretnutia cyklokomisie by mal byť január – február 2012.

Body na riešenie do budúcnosti:

  • vyriešenie prekrytia stojanov
  • prieskum, kde by chceli Žilinčania cyklobusy
  • oslovenie ZSSK a riešenie prepravy bicyklov (rieši Michal)
  • riešenie cyklobusov v okolí Žiliny
  • cyklostojany mesta a MULICA
  • opätovné spojazdnenie cykloprístrešku od bývalého TIK-u