Mobilita

Prečo sa venujeme mobilite?
Ráno idete do práce autom. Na križovatke sa však tvoria kolóny. Stojíte s autom v rade, v duchu nadávate a dúfate, že stihnete prísť do práce načas.
Mladá mamička ide s kočíkom po chodníku, resp. sa snaží ísť, ale na chodníku sú zaparkované autá, ktoré musí obísť cestou po cestnej komunikácii, kadiaľ chodia autá..
Cudzinec si chce kúpiť lístok na MHD. Pýta sa predavačky v novinovom stánku na cestu a na to, aký lístok si má kúpiť. Predavačka iba krčí plecami a usmieva sa. Nakoniec predsa len jedna mladá slečna, pomôže svojou angličtinou cudzincovi kúpiť lístok a povie mu na ktorej zastávke má vystúpiť.
Toto sú tri príklady z nášho mesta, ktoré súvisia s mobilitou. Prečo je vlastne mobilita taká dôležitá pre nás?
Pojem mobilita vyjadruje teda súhrn podmienok v priestore a čase súvisiacich s premiestňovaním. Mobilitou by sme mohli nazvať schopnosť premiestňovať sa a cestovať na danom území a ovplyvňuje ju celý rad podmienok ako sú sociálno-ekonomické, geografické, dopravné systémy s dopravnou infraštruktúrou na danom území a pod. Ak sa pozrieme na mobilitu z nášho pohľadu, každý z nás cestuje za rôznymi účelmi ako napr. do práce, škôl, za nákupmi, úradným vybavovaním, oddychom, návštevou, kultúrno-športovými aktivitami a pod.
Spôsob cestovania sa však taktiež líši ( cestujeme pravidelne alebo nepravidelne), pričom sú odlišné aj náklady na cestovanie, pohodlie, cestovný čas a dostupnosť rôznych druhov dopravy pre rôzne skupiny obyvateľstva, pretože nie každý z nás používa rovnaký druh dopravy (niekto cestuje autom, iný autobusom, bicyklom, pešo, atď.). Avšak rozsah individuálneho cestovania v rámci mesta ako je napríklad cestovanie osobným automobilom môžu spôsobovať rôzne problémy nielen účastníkom cestnej premávky, ale aj ostatným obyvateľom v meste.
Jedným z dôvodov využívania osobného automobilu je pohodlie a rýchlosť akou je možné sa prepraviť z jedného miesta na druhé. Samozrejme každá minca má dve strany. Ak sa neúmerne zvýši počet ciest automobilom môžu sa predtým spomenuté výhody stať nevýhodami a to napr. nárastom intenzity a hustoty na jednej strane a poklesom rýchlosti dopravného prúdu na strane druhej, čo sa prejaví aj napríklad predĺžením času cestovania. V prípade nastania takejto situácie, resp. dopravného problému ako je zápcha sa takáto komunikácia stáva nepoužiteľnou, či už pre rýchlu zdravotnú pomoc, hasičov, políciu, ale napr. aj pre zásobovanie a dopravnú obsluhu daného územia. Preto v poslednej dobe je snahou venovať pozornosť trvalo udržateľnej mobilite. Tá je jedným z cieľov, ktorý podporuje aj Európska únia a ostatné vyspelé krajiny na svete, ktoré majú veľké problémy spôsobené nárastom individuálnej automobilovej dopravy.
Trvalo udržateľná mobilita znamená vytvorenie takých podmienok pre obyvateľov, ktoré umožnia:
 • *bezproblémové cestovanie za účelom uspokojovanie a vykonávania rozličných potrieb a aktivít obyvateľstva
 • *bezproblémové cestovanie znevýhodneným skupinám obyvateľstva ako sú starší, zdravotne postihnutí, deti
 • *väčší podiel na využívaní verejných (hromadných) druhov dopráv a redukovanie individuálnej automobilovej dopravy
 • *podpora ekologických a energeticky nenáročných druhov dopráv
 • *bezpečnú dopravu
Prečo sa tak bojuje proti individuálnej automobilovej doprave?
Pretože:
 • cca 90 % zo dňa je to v mestách nevyužitá doprava s vysokými nárokmi na *parkovacie miesto. (Ak napríklad využívate osobný automobil priemerne iba na 2 hodiny denne, predstavuje to využitie automobilu iba 8,3 % z celkového denného času.)
 • *Má negatívne vplyvy na životné prostredie (hluk, emisie a pod.)
 • *Požaduje vyššie cestovné náklady (pohonné hmoty, poistné, parkovné a pod.)
Jedným z riešení je podpora používania verejnej (hromadnej) osobnej dopravy v mestách a nielen v nich. Cieľom je dosiahnuť to, aby cestujúci prechádzali z individuálneho motorizmu na cestovanie hromadnou dopravou. Na Slovensku zaznamenávame žiaľ opačný trend, viac ľudí prechádza z hromadnej na individuálnu automobilovú dopravu. Preto, je dôležité, aby sa upozornilo na nebezpečenstvo takéhoto neudržateľného stavu. Ľudia často prechádzajú na hromadné druhy dopráv až keď prídu nato, že ich zápchy oberajú o čas, objavujú sa problémy s parkovaním a pod.
Aké výhody má hromadná osobná doprava?
 • *Nižšie cestovné náklady
 • *Efektívnejšie využitie – prepraví viac cestujúcich
 • *Ako cestujúci nemáte problém s parkovaním
 • *Lepšia informovanosť a marketing o verejnej (hromadnej) osobnej doprave môže zvýšiť podiel cestujúcich o 5 – 25%.
 • *Verejná osobná doprava je o 2,2 krát menej energeticky náročnejšia a 1,6 lacnejšia oproti individuálnej automobilovej doprave. Jej výhody sa zväčšujú ak zoberieme do úvahy záber územia, hluk, dopravnú nehodovosť apod.
Okrem hromadnej osobnej dopravy má v meste veľký význam aj doprava cyklistická.
Aké výhody má cyklistická doprava?
 • *Prospešná pre vaše zdravie
 • *Nulové cestovné náklady
 • *Veľmi malý záber plochy na parkovanie
 • *Ideálna pre cesty do 5 km.
Jej nevýhodou je to, že je závislá od vhodného počasia a taktiež nie je vhodná pre pohybovo hendikepované skupiny obyvateľstva.
Je samozrejmé, že aj osobný automobil má svoje opodstatnené miesto. Do oblastí, ktoré sú príliš ďaleko, prípadne tam nie je spojenie hromadnou osobnou dopravou, by sa veľmi ťažko cestovalo napríklad bicyklom alebo peši. Podstatné je ale to, aby sme sa zamysleli nad používaním osobných automobilov, či je skutočne potrebné ísť automobilom na vzdialenosti kratšie ako 1 km napr. iba z dôvodu osobného pohodlia.
Mobilita v Žiline
Z pohľadu obyvateľov Žiliny je viacero problémov, ktoré súvisia s dopravou a mobilitou. Úvahu o nich, by sme mohli začať zodpovedaním nasledovných otázok:
 • *Môžu sa chodci bezproblémovo pohybovať po chodníkoch?
 • *Dostanú sa zdravotne postihnutí, deti, starší občania do všetkých pre ne potrebných častí mesta bezproblémovo?
 • *Je dostupnosť škôl, úradov, súdov, zdravotníckych a iných inštitúcií pre všetky skupiny obyvateľstva bezproblémová?
 • *Dokáže sa cudzinec alebo aj občan orientovať v našom meste bez toho, aby sa niekoho spýtal, kde sa čo nachádza? Sú nejaké označníky, mapy zrozumiteľné a existujú vôbec?
 • *Na akej úrovni je dostupnosť rôznych mestských častí MHD? Je umožnený bezproblémový prestup?
 • *Sme spokojní s parkovaním v meste a na sídliskách?
Mobilita vo svete
Vo svete je mobilita úzko spojená s dopravným plánovaním a urbanizmom. Nárast individuálnej automobilovej dopravy (IAD) spôsobil, že viaceré mestá, ale aj regióny (predovšetkým v západnej Európe, USA, Japonsku a pod.) si uvedomili dôležitosť riešenia dopravnej situácie z pohľadu dopravného plánovania a urbanizmu.
Ako možno riešiť mobilitu v mestách?
Problémy nárastu individuálneho motorizmu spôsobujúce aj veľké ekonomické, hospodárske a ekologické škody, prinútili v niektorých krajinách sveta zodpovedné inštitúcie, aby sa začali zaoberať riešením týchto problémov a prijali také opatrenia, ktoré by tieto negatívne efekty eliminovali, prípadne znížili. Preto sa prijali opatrenia, ktoré majú tieto spoločné znaky a to:
 • *Mestá vytvorili a prijali dôležité územno-plánovacie dokumenty, tzv. dopravné plány (niečo také ako je u nás generel dopravy. Mesto Žilina pripravuje v súčasnosti nový generel dopravy), v ktorých sú deklarované a navrhnuté dopravné opatrenia a riešenia.
 • *Zredukovanie prístupu individuálnej automobilovej dopravy do centra mesta, pričom sa, ale zachová prístup pre osobné automobily v obmedzenom počte
 • *Mesto musí byť predovšetkým dostupné hlavne pre peších, mestskú hromadnú dopravu a pre cyklistov
Preto niektoré mestá prijali opatrenia, medzi ktoré patria:
 • *Obmedzenie vjazdu osobných automobilov do centra mesta buď formou absolútneho zákazu, alebo vyberaním mýtneho za vstup.
 • *Preferovanie efektívnejšieho využívania osobných automobilov, čo znamená, že boli zriadené pruhy na cestách, ktoré mohli využívať iba automobily obsadené aspoň 3 cestujúcimi.
 • *Preferovanie využívania verejnej osobnej dopravy (MHD a pod.).
 • *Vytvorenie integrovaných dopravných systémov, ktoré sú charakteristické 1 cestovným lístkom, tarifou a pod.
 • *Veľká frekvencia spojov do všetkých oblastí v meste, tak aby bola zaručená dostupnosť pre všetkých a v požadovanom čase.
 • *Vytvorenie podporných dopravných systémov medzi IAD a MHD (napr. Park + Ride a pod.).
 • *Preferovanie cyklistickej dopravy.
 • *Vytvorenie prepravnej ponuky aj pre zdravotne postihnutých pod.
 • *Vytvorenie opatrení na upokojovanie dopravy v rámci mesta a pod.
V nasledujúcich odsekoch je uvedených zopár príkladov riešenia mobility v rôznych častiach sveta.
Cyklistická
doprava
Výborné výsledky s podporou cyklistickej dopravy dosiahli v meste Seattle (USA), ktoré sa považuje za lídra v dlhodobom presadzovaní a implementovaní opatrení z pozície mestskej samosprávy pre zvýšenie cyklistickej dopravy v USA, kde v rokoch 1992 a 2000 bol zaznamenaný nárast cyklistickej dopravy o 57 %.
V Európe existuje viacero projektov podpory cyklistickej dopravy, napr. formou požičiavania si verejných bicyklov napr. v Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Francúzsku a pod. Pričom v samotnej Európe je číslom 1 vo využívaní cyklistickej dopravy Holandsko. Vďaka geografickému členeniu, kde prevažuje rovina, je bicykel veľmi používaním druhom dopravy.
Dopravné plánovanie v meste Groningen, Holandsko
Holandské mesto Groningen si začalo už v 70-tych rokoch minulého storočia uvedomovať význam dopravného plánovania a preto vytvorilo tzv. Plán cirkulácie dopravy (Verkeerscirculatieplan). Tento plán definoval a determinoval elimináciu individuálnej automobilovej dopravy v centre mesta a posilnil pozíciu pre peších a cyklistov. Jedným z podnetov na zavedenie takýchto opatrení bola nespokojnosť obyvateľov s nebezpečnou a kritickou dopravnou situáciou v meste. Výsledkom boli opatrenia, ktoré vytlačili automobilovú dopravu z niektorých mestských častí a podporili ich pre cyklistickú, pešiu dopravu a mestskú hromadnú dopravu. Jedným z výsledkom bolo napríklad zredukovanie osobných automobilov o 47 % v centre mesta, oproti tomu sa zvýšilo používanie MHD o 12 % cez pracovné dni. Ďalším pozitívom bol zvýšenie bezpečnosti pre peších a cyklistov a zredukovanie dopravných nehôd v centre mesta.
“Call a bike” – Nemecko
“Call a Bike” alebo „Zavolaj si bicykel“ je služba prevádzkovaná nemeckými železnicami v mestách ako Mníchov, Berlín, Frankfurt pod. ako inovatívnu službu na prenájom bicyklov. Klienti, ktorí chcú využívať túto službu sa musia najskôr zaregistrovať a následne si môžu prenajať bicykel zavolaním na dané číslo bicykla. Táto služba úspešne opodstatnila svoj existenciu približne 1100 cestami za deň.
Mestské bicykle ako súčasť hromadnej dopravy v Barcelone , Španielsko
Najnovší príklad v oblasti rozvoja podpory cyklistickej dopravy je z tohto roka a je z Barcelony (Španielsko). Tu mesto kúpilo 1500 mestských bicyklov, pričom je možné si ich požičať zo 100 stanovísk po celom meste, pričom stanoviská sú umiestnené tak, aby nadväzovali a dopĺňali MHD. Bicykle sa požičiavajú na čipovú kartu, pričom ročný poplatok je smiešnych 6 EUR (cca. 216 Sk)!!!.
Dopravné plánovanie a urbanizmus v Curitibe, Brazília
Tu prebehla reorganizácia usporiadania mesta s uprednostnením verejnej osobnej dopravy, pešej chôdze a cyklistiky. Verejná osobná doprava prepraví 50-krát viac cestujúcich ako pred 30 rokmi. Spotreba benzínu v prepočte na jedného obyvateľa je o 30 % nižšia oproti porovnateľným brazílskym mestám. Dôvodom je, že sa územný plán z roku 1965 zameral na lineárny rozvoj mesta s cieľom odľahčiť preťažené centrum a tak všetky dopravné tepny maximálne uprednostňujú hromadnú dopravu. Automobilová doprava bola odklonená a centrum bolo zmenené na pešiu zónu s 50 obytnými blokmi. Zaujímavosťou je to, že hromadná osobná doprava sa na preprave cestujúcich podieľa 70 %!
Mobility Car Sharing, Švajčiarsko
“Mobility Car Sharing Switzerland” alebo „Zdieľanie osobného automobilu vo Švajčiarsku“ je jedna z najväčších organizácií poskytujúcich požičiavanie osobných automobilov. V spolupráci s lokálnymi dopravcami a švajčiarskymi železnicami ponúka táto organizácia intermodálny mobilitný servis. Tento mobilitný servis spočíva v zapožičaní automobilov za účelmi nakupovania, pracovných ciest alebo výletov v rámci Švajčiarska za oveľa nižšiu cenu ako tradičné požičovne. Súčasný vozidlový park disponuje 1770 automobilmi v približne 1000 oblastiach po celom Švajčiarsku. Ročne túto službu využíva okolo 50 tisíc zákazníkov.
DRINBUS, verejná osobná doprava na zavolanie, Janov, Taliansko
DRINBUS v meste Janov (Taliansko) je mestská hromadná doprava na zavolanie, ktorá obsluhuje vysokohorské oblasti minibusmi, pretože tieto oblasti sú tradičnou MHD nedostupné. Táto služba je prevádzkovaná pomocou informačných technológií na objednávanie spojov, ktorú dané obyvateľstvo obzvlášť oceňuje.
Revitalizácia autobusových trás, Grenoble, Francúzsko
V Grenobli sa uskutočnila revitalizácia trás pre autobusy v rámci MHD. Revitalizácia znamenala zlepšenie dostupnosti zastávok MHD a zmenenie ich siesta bližšie k miestam záujmu ako sú úrady a rôzne iné inštitúcie, zvýšenie počtu pruhov na cestných komunikáciách pre MHD, implementovanie priority pre autobusy na križovatkách. Výsledkom tejto zmeny bolo zvýšenie frekvencie spojov o 13 %, čo sa prejavilo 18% nárastom cestujúcich.
LOYALTY program, Viedeň, Rakúsko
Za účelom väčšieho využívania MHD vo Viedni sa mestský dopravca (Wiener Linien) rozhodol vytvoriť program lojálnosti pre zákazníkov MHD. Program bol postavený na zakúpení ročných predplatených cestovných lístkov a zahŕňal viacero extra služieb a ponúk ako sú zľavy do divadiel, na požičanie automobilov, na nákup oblečenia apod.
Dobrá cena cestovného s inteligentnými cestovnými lístkami, Švédsko
Systém inteligentných cestovných lístkov, tzv. smartcards bol implementovaný v regióne Västernorrlands. Tento systém odmeňuje cestujúcich, ktorí cestujú častejšie a to tým, že platia menej. Tento systém taktiež umožňuje dopravcom zbierať informácie o vzorke cestujúcich a tým vytvoriť podklad pre dialóg medzi cestujúcimi a dopravcom.