Cykloplatforma

 

Projekt:  Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zlepšenie komunikácie a spolupráce organizácií, ktoré sú aktívne v rozvoji bicyklovania na Slovensku. Prax ukázala, že organizácie naprieč Slovenskom často nevedia o práci a výsledkoch tých druhých, nevymieňajú si skúsenosti a know-how, nekoordinujú svoju činnosť tam, kde to má zmysel. Aj napriek tomu, že v niektorých lokalitách sú takéto organizácie silnejšie a dobre spolupracujú s verejnou správou, celkovo je cyklistický sektor na Slovensku slabý a nedokáže presadzovať záujmy udržateľnej dopravy a udržateľného turizmu. Nehovoriac o tom, že vďaka nedostatočnej spolupráci medzi súkromnými neziskovými organizáciami a verejnou správou je míňanie vynaložených zdrojov celkovo neefektívne.

V projekte sa preto zameriame primárne vytvorenie platformy pre komunikáciu a spoluprácu, koordináciu aktivít, výmenu skúseností a know-how a pod. a to jednak medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a jednak medzi nimi a verejnou správou. Cieľom platformy pritom nie je nahrádzať prácu týchto organizácií, ale vytvoriť mechanizmus ich spolupráce.

AKTIVITY PROJEKTU SÚ ROZDELENÉ DO TROCH ZÁKLADNÝCH SKUPÍN, KTORÉ SA VŠAK AJ PRELÍNAJÚ.

Vytvorenie platformy

Pre rozvoj komunikácie, koordinácie a výmeny know-how medzi organizáciami budeme v projekte udržiavať tri základné komunikačné prostriedky: internetovú stránku www.cyklodoprava.sk, PDF magazín Cyklistická doprava a emailovú skupinu. Popri tom pripravíme niekoľko operatívnych stretnutí v v krajoch Slovenska tak, aby si ľudia mohli veci prediskutovať aj osobne.

Ambíciou projektu je potom založiť a uviesť do praktického života aj inštitucionálnu formu platformy. Pokiaľ bude hlas cyklistických organizácií rozdrobený, nikdy nedosiahnu toľko, ako keď sa spoja a dokážu spolu osloviť miestne, regionálne aj centrálne orgány verejnej správy pri presadzovaní záujmov nemotorovej dopravy. Pripravíme preto vhodnú formu tejto neziskovej organizácie, založíme ju, pripravíme podmienky pre jej udržateľnosť a na konci projektu ju “odovzdáme” cyklokomunite, aby si do nej zvolila svojich zástupcov, ktorí budú pokračovať v práci, započatej projektom.

Komunikácia s odbornou verejnosťou

V každom kraji podporíme post zástupcu cyklistických neziskových organizácií, ktorého úlohou bude dobre poznať cykloscénu v kraji a pomáhať verejnej správe na krajskej úrovni pri rozvoji bicyklovania (ak máte návrhy na takúto osobu, ktorá užíva rešpekt cykloorganizácií v kraji, dajte nám vedieť). V každom kraji tiež uskutočníme semináre pre dopravných unžinierov, policajtov a iných odborníkov z verejnej správy, kde im predstavíme aktuálne trendy a dobré príklady rozvoja cyklistickej infraštruktúry. No a napokon v rokoch 2018 a 2019 budeme spoluorganizovať národné cyklistické konferencie.

Komunikácia so širokou verejnosťou

Keďže najsilnejším ”advokátom” je verejnosť a verejná mienka, budeme aktivitami pre verejnosť popularizovať bicyklovanie ako prostriedok dopravy, rekreácie a turizmu. Usporiadame niekoľko akcií pre verejnosť (cyklojazdy, cyklofesty a pod.), budeme publikovať články a zúčasťtňovať sa širokej spoločenskej debaty o bicyklovaní.

Projekt je podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Názov a sídlo prijímateľa: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 97401 Banská Bystrica

Partner projektu: OZ Mulica, Žilina

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Obdobie projektu: 1. apríl 2018 – 31. marec 2020

Výška poskytnutej dotácie: 200 014,86  EUR

 

Sme súčasťou národnej Cykloplatformy. Prostredníctvom nej môžeme pokračovať vo vydávaní časopisu ako aj organizovaní odborných školení v oblasti navrhovania cykloinfraštruktúry.

Viac informácii:http://www.cyklodoprava.sk/cykloplatforma/

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.