Cyklistov v Žiline vôbec nie je málo

Preberáme z www.zilina.sk:

Na vybraných komunikáciách v Žiline sa v júni uskutočnilo profilové sčítanie cyklistov, ktoré zrealizovala Žilinská univerzita v Žiline. Výsledky prieskumu poukázali na fakt, že žilinskí cyklisti skutočne využívajú cyklistické komunikácie. Sčítanie potvrdilo, že cyklisti okrem cyklotrás využívajú aj bežné komunikácie a sú tak súčasťou premávky. Prieskum cyklistov bol jedným z analytických výstupov projektu Central Meetbike, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre cyklistov v partnerských mestách z Česka, Poľska, Nemecka a Slovenska, kde sú zapojené mestá Žilina a Prešov.

Medzi sídliskom Vlčince a centrom mesta bolo na cyklistických komunikáciách zaznamenaných 736 cyklistov za deň v smere do mesta a 689 cyklistov za deň v smere na Vlčince, čo v porovnaní k počtu obyvateľov sídliska predstavuje približne 4% podiel cyklistov. Prieskum tiež skúmal vzťahy medzi mestskými časťami Bánová, Závodie, Hájik s centrom mesta, kde bolo zaznamenaných približne 200 cyklistov za deň, pričom polovica z tejto intenzity bola na Kamennej ulici medzi Bánovou a Hlinami. Profilový prieskum bol taktiež doplnený prieskumom dopravných návykov, v ktorom približne 6% zo všetkých ciest je vykonaných cyklistami. Väčšiemu využívaniu bicykla ako dopravného prostriedku bráni lepšie prepojenie jednotlivých cyklotrás (v súčasnosti je v Žiline totiž 8 neucelených úsekov „cyklochodníkov“), nevybudované trasy, ako aj chýbajúce univerzálne stojany na bicykle.

V rámci zlepšenia podmienok pre cyklistov odporučili odborníci zo Žilinskej univerzity zrealizovať nízko nákladové opatrenia, medzi ktoré patria: zlepšenie dopravného smerového značenia, ktoré v meste absentuje. Od novembra minulého roku existuje aj oficiálne nové dopravné značenie v príslušnej legislatíve. Odborníci taktiež navrhujú vyznačiť „cyklopruhy“ alebo „pikto-koridory“ v hlavnom dopravnom priestore, ktoré prinášajú z hľadiska bezpečnosti pre cyklistov nový prvok v rámci mestských komunikácii. V prípade riešenia križovatiek by bolo zas vhodné vytvoriť „predsadené stopčiary“ pre cyklistov tak, aby boli cyklisti na križovatke pred vozidlami a tým by bola zaistená ich bezpečnosť.

„Nová legislatíva tiež umožňuje obojsmerný prejazd cyklistov cez jednosmerné ulice,“ hovorí Ing. Marián Gogola PhD. z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity, pričom dodáva, že „trendom v európskych mestách je aj upokojovanie dopravy a vytváranie napr. zón 30 km/h v obytných oblastiach, ktoré samé o sebe vytvárajú bezpečnejšie prostredie nielen pre cyklistov, ale aj pre ostatných najmä zraniteľných obyvateľov (hlavne deti), bez potreby budovania segregovaných cyklokomunikácii, čo je v konečnom dôsledku aj lacnejšie.“

„Budem rád, ak budú Žilinčania využívať tento ekologický druh prepravy čo najčastejšie. Úlohou Mesta je v rámci možností, predovšetkým finančných, podporovať všetky riešenia, ktoré by cyklistom uľahčili ich prepravu, preto je tento prieskum veľmi dôležitý,“ skonštatoval primátor mesta Žilina Igor Choma.

Tento projekt je realizovaný prostredníctvom programu Central Europe, ktorý je spolufinancovaný ERD.

K citátu oficiálnej správy Mesta Žilina ešte dodáme, že Marián Gogola je zároveň jedným z aktívnych členov nášho združenia.