Prečo cyklistická aliancia?

Cyklistická doprava na Slovensku predstavuje alternatívu k individuálnemu spôsobu dopravy, avšak v súčasnosti je veľmi zaznávaná. Preto sme sa rozhodli začať vytvárať národnú platformu na podporu cyklistickej dopravy ako rovnocenného dopravného systému, ktorý je konkurencieschopný voči iným druhom dopravy a predovšetkým voči individuálnej automobilovej doprave. V súčasnosti sa u väčšiny zodpovedných chápe cyklistická doprava ako šport a pritom to žiaľ aj končí. Našim cieľom je vytvárať systematicky kvalitné podmienky pre rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku.

Čo nás k tomu donútilo?

Vychádzame z faktu, že Slovenská republika ako jedna z krajín EÚ deklarovala napĺňať Lisabonskú stratégiu a strategické dokumenty, ktoré sa vzťahujú na trvalo udržateľnú mobilitu svojich občanov. Naviac prijala strategický dokument “Dopravná politika Slovenskej republiky do roku 2015”. Tento dokument determinuje základné princípy v pohľade na dopravu ako jednotného dopravného systému v integrácii s jednotlivými druhmi dopravy. Naviac zahŕňa princípy ochrany životného prostredia a podporovaním druhov dopravy, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Dokument uvádza strategický cieľ 2. “ Zabezpečiť modernizáciu a rozvoj dopravnej infraštruktúry, kde v priorite 2.6 „Modernizácia a rozvoj infraštruktúry pre nemotorovú dopravu“ uvádza, že súčasný stav dopravnej infraštruktúry pre chodcov a cyklistov nie je vyhovujúci a požaduje vybudovanie a rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Špecifický cieľ 4: „Znižovanie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie“ určuje prioritu 4.1 „Rozvoj verejnej hromadnej dopravy – podpora trvalo udržateľného rozvoja mobility obyvateľstva“. Priorita 4.4: „Rozvoj nemotorizovaných druhov dopravy“ počíta s rozvojom podmienok cyklistickej dopravy ako aj koncepcie cyklistickej dopravy na úrovni VÚC a samotných miest a obcí. Aj keď priority tohto dokumentu podporujú rozvoj cyklistiky na úrovní samosprávnych krajov a obcí, je nutné podotknúť, že mestá a obce až na malé výnimky nemajú jednak finančné možnosti, ako aj skúsenosti s rozvojom cyklistickej infraštruktúry ako aj podmienok pre cyklistickú dopravu v rámci mesta.

Okrem tohto dokumentu, ktorý je skôr strategický a deklaračný absentuje koncepčný dokument vo forme národného cyklistického plánu aký je napr. v Nemecku, prípadne cyklistického akčného plánu, ktorý by definoval jednotlivé časové obdobia v prijatí jednotlivých opatrení. Pričom vo viacerých krajinách EÚ existuje všestranná podpora tomuto druhu dopravy a sú schválené národné rozvojové stratégie cyklistickej dopravy. Intenzívnejšia implementácia cyklistickej dopravy do dopravných systémov vedie k redukcii negatívnych dôsledkov automobilovej dopravy a k celkovému zlepšeniu životného prostredia. Cyklistická doprava sa tak stáva dôležitým prvkom udržateľnej mobility. Z pohľadu ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii existuje priestor na cyklistickú podporu, ktorá v súčasnosti absentuje, pričom sa stačí pozrieť na skúsenosti krajín ako Rakúsko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko, Holandsko, Francúzsko, Belgicko, Dánsko a pod. Zoberme si už len príklad zo susednej Českej republiky,kde sa len rozvoju cyklistickej dopravy venujú systematicky. Od roku 2001 do roku 2007 sa zo Státniho fondu dopravní infrastruktury (SFDI) vyčlenilo celkom 467 miliónov Kč. Pre rok 2008 sa vyčlenilo 259,7 milóna Kč a pre rok 2009 až 180 miliónov Kč. Takéto čísla môžeme len ťíško závidieť.

Cyklistická doprava je pritom v súčasnosti vo väčšine krajín EÚ akceptovaná ako ekonomický, environmentálne výhodný a zdraviu prospešný dopravný subsystém, predstavujúci reálny spôsob prepravy pre každodenné cesty kratšieho charakteru v obciach a mestách. Investičné náklady v porovnaní s individuálnou automobilovou dopravou sú oveľa nižšie a efektívnejšie využívanejšie. Cyklistická doprava je menej náročná na priestor, čím dokáže konkurovať hlavne individuálnej automobilovej doprave v meste a problémom, ktoré má s parkovaním. Za týmto účelom chceme vytvoriť Cyklistickú alianciu Slovenska. Cyklistická aliancia bude zatiaľ na neformálnom základe a jej platforma bude doplnená o skupinu odborníkov, zástupcov miest a obcí, vyšších územných celkov ako aj ministerstva a všetkých tých, ktorí chcú cyklistiku podporovať. Nechceme, aby boli vytvárané ďalšie dokumenty „do šuflíka“, ale aby existoval priestor od iniciatívy občanov, nadšencov, cez zástupcov jednotlivých miest a obcí až po celonárodnú úroveň. Naviac by sme chceli systematicky vytvárať podmienky pre rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku koncepčne, postupne po jednotlivých krokoch.