Uzávierka cyklotrás v Žiline

Vynútené stavebné práce, či už na železnici a inej dopravnej infraštruktúre si vynútilo uzáveru niektorých cyklotrás.

Čo to znamená pre Žilinčanov?

  • v termíne od 11. apríla 2023 do 30. júna 2023 bude úplne uzatvorený združený chodník medzi cestou I/60 a Váhom v dĺžke 2 600 m z dôvodu stavebných prác na pretláčaní sieti pod cestou I/60 a realizácie lávky pri výustnom objekte.
  • v termíne od 11. apríla 2023 do 10. apríla 2024 bude úplne uzatvorený cyklochodník v časti Budatín v dĺžke približne 720 m z dôvodu rekonštrukcie železničných mostov cez rieku Váh. Z dôvodu rekonštrukcie železničného mosta cez rieku Váh je potrebné zamedziť vstup cyklistov a chodcov na stavenisko. Na stavenisko bude zriadený vjazd a výjazd vozidiel stavby. Zamedzenie vstupu bude vyznačené dopravnými zábranami a dopravnými značkami. Je navrhnutá obchádzková trasa, ktorá je vedená po ulici Dolná, ďalej po ceste I/11 a v Budatíne po ulici Stará Hradská a K múzeu.

Smerom na Kysuce sa po cyklotrase nedostanete. Podobnej je to aj smerom na kysuckú,kedy môžete použiť iba podchod cez železničnú stanicu avšak iba ako chodec.

Takisto aj na jednej z frekventovaných ulíc pre cyklistov A.Rudnaya dôjde k uzávere. Mesto Žilina informuje, že v termíne od 24. 4. 2023 do 8. 5. 2023 v čase od 7:00 do 18:00 hod. je plánovaná úplná uzávera Ulice Alexandra Rudnaya z dôvodu stavebných úprav existujúcich rozvodov tepla a zmeny média z parného na horúcovodné.

Iné uzávierky:

V termíne od 14. 4. 2023 do 9. 6. 2023 požiadalo Združenie pod Dubňom na Ul. P. O. Hviezdoslava a Ul. Kálov (v križovatke) o ďalšiu čiastočnú uzáveru. Dôvodom je realizácia preložky vodovodu DN 300 a úprava šachiet kanalizačných stôk a zberača. Rozkopové práce budú vykonávané na Ul. Kálov (v križovaní s Ul. P. O. Hviezdoslava) a na Ulici Hviezdoslavova pred podchodom na trojpruhovej komunikácii počas uzávery vždy jedného jazdného pruhu. Bude zabezpečený obojsmerný prejazd vozidiel. Jeden pruh prejazdný v smere železničná stanica, jeden pruh v opačnom smere a na jednom sa bude realizovať rekonštrukcia. Práce, ktoré by výraznejšie obmedzovali dopravu, sa budú realizovať vo večerných hodinách.

V termíne od 15. 4. 2023 do 22. 4. 2023 bude úplne uzatvorená Ul. Na Stanicu v Bytčici v mieste železničného priecestia. Žiadateľom uzávery sú Železnice Slovenskej republiky a dôvodom je oprava železničného priecestia. Počas opravy bude cestná doprava presmerovaná dočasným dopravným značením na náhradnú obchádzkovú trasu vedenú vpravo od opravovaného priecestia. Doprava bude po obchádzkovej trase vedená v dvoch fázach, a to na dennú a nočnú dobu.

Z dôvodu modernizácie železničného uzla Žilina bude od 17. 4. 2023 uzatvorené železničné priecestie v Strážove (Priehradná ul. smerom k záhradkárskej osade). Na mieste bude osadené dočasné dopravné značenie na vyznačenie staveniskovej a verejnej dopravy k záhradkárskej osade v Strážove a k rušňovému depu. Dočasná komunikácia bude využívaná až do obdobia, kým sa nesprevádzkuje nový most cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka. Predpokladaný termín dokončenia je december 2024.

zdroj: https://www.zilina.sk/aktuality/2023/upozornujeme-na-planovane-uzavery-chodnika-a-cyklochodnika/